MA-URI Mokymas


MA-URI® Savigydos menas (angl. MA-URI® Healing Arts) – tai asmeninės galios atskleidimo, savęs stiprinimo sistema, paremta senosiomis Polineziečių žiniomis, pritaikytomis šiuolaikiniam vakarų žmogui. Ji padeda per kūno išmintį gyti ir augti, atverti save, džiaugtis gyvenimu ir būti laimingu. Rasti kelią, kuriuo esi pašauktas eiti į Tiesą, kas Tu esi.

Ką kalba vienas iš MA-URI® kūrėjų Hemi Fox... *

* Įrašo papildymas.
Šiandien kalbant ar aprašant MA-URI nebenaudotinas terminas Huna. Dėl to verta patikslinti, ką savo kalboje turi omeny Hemi. Šiame įraše jis pasakoja, kad daugumoje pasaulio mokymų studentui yra sakoma, ką jis turi žinoti ir daryti, tokiu būdu perduodamos žinios ir išmanymas. Tačiau MA-URI yra kitaip – čia suvokiama, kad visos žinios yra žmogaus viduje. Hemi sako: „nes MA-URI yra Huna“. Šioje vietoje termino Huna reikšmė – MA-URI šventos žinios/ žinojimas yra paslėpti, laikomi paslaptyje; tai žinios, prie kurių reikia prieiti. Tie, kurie perpranta mokymą, gali tas žinias pasiekti, jas perprasti. Vėliau įraše MA-URI Mokytojas sako, kad studentai, atėję į MA-URI atranda žinias apie Hunos galią, apie Dvasios ir Dieviškos valios galią.  Terminas Huna šioje vietoje panaudotas norint pabrėžti nežinomybės galią, t.y.
tai, kas glūdi toliau (angl. Beyond) už mūsų dabartinių ribotų suvokimų, klaidingų įsitikinimų.

 NAUJOJI PROGRAMA

 MA-URI® SAVIGYDOS MENŲ IŠMINTIES TAKAI

TRUMPAS PRISTATYMAS: šiuo metu MA-URI Institutas yra numatęs, kad Naujosios programos 1‑oji dalis apims ir papildys veiksmingiausius dabartinės mokymų programos (žr. apačioje) 1‑ojo ir 2-ojo modulių elementus. Taigi, palyginus su dabartine programa, niekas nebus prarasta ar išmesta. Pasikeis tik tai, kad Naujojoje programoje 1‑oji dalis bus PAPILDYTA naujais įgūdžiais ir praktikomis, o darbo su kūnu (angl. Bodywork) mokymo aspektai bus PERKELTI į 2-ąją dalį. Taip bus užtikrinti du itin svarbūs dalykai: a) šis ypatingasis MA-URI savigydos menų elementas bus mokomas arti jo Šaltinio, MA-URI genealogijos (maorų k. whakapapa) kultūrinės ir dvasinės aplinkos kontekste Naujojoje Zelandijoje; ir b) šiuo pokyčiu siekiama išvengti vis pasikartojančios problemos dėl tik iš dalies išmokytų studentų, kurie skuba dirbti su žmonėmis, nors (dėl ribotų anglų kalbos žinių, finansų ar darbinių rūpesčių) nėra pabaigę mokymų iki galo ir tokiai praktikai nėra kvalifikuoti.

Naująja programa siekiama išspręsti dabartinės mokymo programos išryškintas tobulintinas vietas tam, kad būtų išvalytas ir išlaisvintas kelias MA-URI „plaukti kitapus rifo“ ir taip įgyvendinti savo paskirtį bei pasitarnauti Žmonijos ateičiai. Metas suderinti MA-URI plėtrą su neišsemiamomis ateities galimybėmis. Norėtume suaktyvinti ir sujungti Polinezijos Protėvių išminties tradicijas su šiuolaikinių dvasinių mokslininkų atradimais tam, kad Praeitis ir Dabartis susilietų ir taptų VIENA įgalinančia Dieviškosios išminties išraiška. Tikime, kad sekdami šia vizija ir tikslu, MA-URI ir mes naująjį Pasaulio amžių pasitiksime nubudusia sąmone. Tokia Naujosios programos vizija!

Išsamesnę Naujosios programos apžvalgą rasite Naujienlaiškyje Nr. 8. Šiuo metu galite jį skaityti anglų kalba čia.

---

Žemiau pateikiame buvusios Mokymo programos aprašymą.

MA-URI® Mokymo programa susideda iš 3 Modulių. I ir II Moduliai yra mokymai Europoje, III Modulis – tai mokymai Naujoje Zelandijoje.

I Modulį sudaro 4 lygiai, kurių mokytis turite galimybę Lietuvoje, lietuviu kalba. Šis modulis skirtas sustiprinti fizinį kūną, išvystyti lankstumą, judrumą ir ritmą fizinėje realybėje, mokomasi savistabos. Didelis dėmesys kreipiamas į kūno pozicijas, technikos ir laiko tikslumą. Tam tikslui studentai pradeda mokytis keturių MA-URI® Pozicijos Šokių. Šie šokiai nėra paprasti socialiniai šokiai. Jie skirti plėsti suvokimą, aktyvinti vidines galimybes bei suderinti energijų tekėjimą kūne. Kiekviename modulyje šie šokiai nuveda į gilesnį darbą su savimi. Taip pat mokoma grakščių MA-URI® prisilietimo technikų, kurios padeda sukurti pusiausvyrą žmogaus kūne. Aukštesniuose mokymuose šios technikos paruošia žmogų gilesniam darbui per kūną visose realybėse (fizinėje realybėje dirbama su fiziniais pojūčiais kūne; emocinėje/mentalinėje realybėje dirbama su jausmais, įsitikinimais, požiūriu, mintimis ir dvasinėje realybėje dirbama su giliomis gyvenimo traumomis bei atveriamos galimybės aukštesniam gyvenimo tikslui). Mokymų metu taip pat mokoma darbo su sąnariais technikų, padedančių gerinti mūsų santykius. Susipažįstama su MA-URI® principais, kurie skirti savęs įgalinimui ir gydymui, jie padeda kurti ir keisti požiūrį į gyvenimą.

I modulio pakopoje studentai ruošiasi tolesniems II ir III Modulio mokymams. Itin svarbu šioje kelionėje mokėti ANGLŲ kalbą. Tai atveria galimybes giliau suprasti visas jums siūlomas žinias, tęsti tolesnius mokymus (kurie tiek Europoje, tiek Naujoje Zelandijoje vedami ANGLŲ kalba), gauti individualų instruktavimą bendraujant su MA-URI® Institutu – jo įkūrėjais ir Mokytojais. 

Lietuvoje I modulio mokymus aktyviai veda MA-URI® Instituto trenerė Raimonda Mažeikaitė. 

I Modulio akimirkos...


Prisilietimo akimirka I modulio mokymuose


Visų MA-URI® mokymo pakopų pradžioje ir pabaigoje pasisveikiname ir atsisveikiname maoriškai (atliekame hongi). Plačiau apie hongi galima paskaityti čia.


Kai atsiveri pats sau ir atrandi tėkmę su gamta, akyse skleidžiasi tikrumas tam, kas iš tiesų esi...

II Modulyje (Emocinės-mentalinės realybės įvaldymas) didelis dėmesys skiriamas emocijoms pažinti ir įvaldyti bei sąmoningai įsitikinimams keisti, pasirinkimams suprasti. Mokomasi taikyti MA-URI principus, per juos plėsti savęs ir gyvenimo suvokimą. Nusimetamos emocinės naštos (pvz., baimė, gėda ar kaltė ir kt.), atsigręžiama į vidinius apribojimus, įgytus savoje kultūroje, jos istorijos vingiuose, siekiama ‚išvalyti‘ kelią į asmeninę laisvę, dėmesys skiriamas santykių darnai. Mokomasi bazinių Bodywork principų ir technikų.


Mokymų metu valgome visi kartu prie vieno bendro stalo. Buitis MA-URI® mokymuose yra viena iš svarbių MA-URI principų taikymosi dalių.

II modulio mokymai vyksta Europoje (Lenkijoje, Vengrijoje ar Lietuvoje). Juos veda MA-URI® įkūrėjai ir MA-URI® Instituto vadovai bei mokytojai Katja ir Hemi Hoani Fox (kursai vyksta tik ANGŲ kalba).

III Modulyje vardu Kaitinana (Dvasinės realybės įvaldymas) plačiau tyrinėjami Polinezijos Navigatoriaus principai. Šie III Modulio mokymai savo struktūra ir forma yra panašūs į Europoje vykstančius, tačiau paskutinėje MA-URI mokymosi pakopoje studentai turi galimybę iš arti pažinti vieną iš Polinezijos kultūrų. Maorių dvasingumas ir įtaka MA-URI mokymuose stipriai juntama.

Kaitinanos mokymuose plečiamas suvokimas, kas tai yra savęs gydymas (angl. self-healing) ir Bodywork (angl.) žmogui plačiąja prasme. Dirbama su skaudžiausia gyvenimo patirtimi, kuri palietė Dvasią, genetinę žmogaus atmintį. Atsisukama į savo Lemtį, maldą ir dėkingumą, šventumą, susijungimą su Motina Žeme, su Dievu. Praėjus savo kelią, dėmesys krypsta į globalias problemas pasaulyje, asmeninę atsakomybę.

Mėnesio trukmės mokymus Naujoje Zelandijoje veda MA-URI® Instituto vadovai ir mokytojai Katja ir Hemi Fox (mokymai vyksta tik ANGŲ kalba).

III Modulio akimirkos...


Kaitinana mokymuose pradedame kurti MA-URI® apsiaustą Korowai 
(nuotr.aut.G.Kuzmaitė)


MA-URI® III modulio mokymuose Naujoje Zelandijoje daug dėmesio skiriame savęs pažinimui per mus supantį pasaulį (nuotr.aut.G.Kuzmaitė)

 
Whangarei (Naujoji Zelandija) krioklio srovė nuolat apjungianti ir šniokščianti gyvybę (nuotr.aut.G.Kuzmaitė)

- - -

Žinios ir išmintis sukaupti MA-URI® Mokymo metu kiekvienam studentui suteikia galimybę stiprinti savo gyvenimo fizinę, emocinę ir dvasinę realybes, padeda siekti darnos kasdienybėje. Žmonės atranda būdus, kaip gyvenime žengti norima kryptimi ir atrasti gilesnę prasmę, nesvarbu ką bepasirinktų – tapti MA-URI® praktikuotoju, ar treneriu, ar lyderiu savo darbe.

Mokymo programos pakopos – tai tarsi žingsniai į naują ir nuolat besiplečiantį savęs suvokimą Kas Esu ir Kokia mano paskirtis šioje Žemėje.

- - -

Užduotys, kurias MA-URI studentai privalo atlikti, norėdami įgyti nuolatinę MA-URI praktikuotojo licenciją ir pilnai pabaigti Instituto suteikiamą Mokymą.

Baigiamoji užduotis – DIPLOMAS – Nuolatinės praktikos licencija

Studento apsiaustas Korowai

Kaitinana mokymuose (dabartinėje programoje atitinka III modulį) visi vakarai yra skiriami studentų darbui su Apsiaustu (maorių k. Korowai) ir jo „sukūrimo mitu“. Apsiaustas – tai svarbi kiekvieno studento mokslų užbaigimo užduotis, kuri skirta išryškinti ir atskleisti jo įgytas žinias ir gebėjimus. Ši užduotis skirta parodyti, kaip gerai kiekvienas studentas suprato ir įvaldė MA-URI principus bei elementus ir kaip giliai susijungė su Mokymu. Be to, ji atspindi mokinių gebėjimą užmegzti ryši su Polinezijos mitologija ir suprasti svarbiausias MA-URI sąvokas, paremtas gyvenimo filosofija. Simboline prasme ši užduotis parodys studentų įžvalgos gylį ir jų dvasinį ryšį su MA-URI, su Žeme, savo pačių Protėviais ir Dievu.

Klajojantis/-i keliautojas/-a (angl. Journeyman/ Journeywoman)  

Vienas iš šios užduoties aspektų – suteikti tris Mokymo modulius baigusiems studentams progą įgyti praktinės patirties ir galimybę pritaikyti visas MA-URI mokymuose įgytas žinias ir patirtį. Dalindamiesi MA-URI dovanomis su vis platesnio rato žmonėmis, studentai įgyja progą išplėsti savo mąstymo, emocines ir dvasines galimybes, savo vizijas ir tikslus, ir tokiu būdu atrasti naujų būdų ir priežasčių dalintis MA-URI dovanomis su kitais.

Dar vienas šios užduoties tikslas – paskatinti baigusius studentus ne tik kalbėti, bet ir veikti (ang. walk the talk). Per veiksmą ir atsidavimą susijungti su visais Navigatoriaus filosofijos aspektais, slypinčiais pačioje MA-URI gyvenimo suvokimo šerdyje. Tai reiškia, kad mokslus baigę studentai turės sugrįžti į gyvenimo Tėkmę, vėl pradėti JUDĖTI ir sekti savo Lemties nutolstančios ir grįžtančios bangos ritmą (lygiai kaip tai vyksta MA-URI sesijoje (angl. Bodywork), kuomet liečiame išilginiais judesiais visą žmogaus nugarą). Tai puiki galimybė absolventams palikti pažįstamus vandenis, išplaukti „už rifo“ ir atrasti, kokia yra jų MA-URI kelio paskirtis ir kaip ją įvykdyti. Jie turės galimybę suvokti, ką iš tikrųjų reiškia gyventi pagal NAVIGATORIAUS principus, o ne tik dėvėti marškinėlius su skambiais šūkiais! 

---

 
Naujoji Zelandija, Bay of Islands (nuotr.aut.L.Liberg)

Plačiau apie Mokymo programą Europoje ir Naujoje Zelandijoje rasite Instituto internetiniame puslapyje www.ma-uri.org