MA-URI.LT asociacija

2017 metais MA-URI bendruomenės iniciatyva skleisti gerus ir žmogaus fizinei, emocinei bei dvasinei gerovei vertingus darbus įgavo naują pagreitį – įkurta MA-URI.LT asociacija. 2016 metų rudenį šiam žingsniui žalią šviesą įjungė mūsų mylimi MA-URI® kūrėjai ir MA-URI® instituto šeimininkai Katja Fox ir Hemi Hoani Fox. Savo palaiminimu ir meile, o ir parašais formaliuose dokumentuose, jie suteikė galimybę mūsų Bendruomenei naudoti MA-URI® vardą skleidžiant MA-URI žinias ir išmintį, taikant MA-URI principus Bodywork praktikoje, siekiant kilnių tikslų prisidėti prie žmogaus įvairiapusės gerovės.


Susitikimo su Bendruomene Lietuvoje metu 2016 metais Katja ir Hemi patvirtina teisę Asociacijai naudoti MA-URI® vardą 

Šios asociacijos steigėjos – MA-URI® praktikės Jurga Mozūrienė, Inga Luščikauskaitė, Jūratė Sabaitė ir Rūta Ruolytė-Verchoore. Dėkojame joms už pastangas ir drąsą suteikti startą asociacijos veiklai. 

Nuoširdžiai dėkojame MA-URI® mokymo programos trenerėms Lietuvoje Raimondai Mažeikaitei ir Sigitai Masalskienei už galimybę mokytis pradedančiųjų kursuose ir taip žengti pirmuosius žingsnius į senosiomis Polinezijos žiniomis įkvėptą MA-URI®. Dėkojame visiems studentams, kurie sava iniciatyva, idėjomis, darbais ir palaikymu prisideda, kad MA-URI® žinios įgautų kūną Lietuvoje. 

- - -  

MA-URI.LT asociacijos tikslai (cituojama Įstatų dalis):

2.1.1. vienyti Lietuvos MA-URI praktikuotojus, MA-URI mokymo programos trenerius ir visų lygių studentus;

2.1.2. propaguoti sveiką ir sąmoningą gyvenimo būdą, puoselėjantį žmogaus fizinę, emocinę ir dvasinę gerovę panaudojant MA-URI teikiamas galimybes;

2.1.3. kurti ir viešinti iniciatyvas, skleisti informaciją bei žinias apie MA-URI mokymą ir praktiką ir sveiką gyvenimo būdą bei siekti užtikrinti vartotojams teikiamų mokymo ir sveikatinimo paslaugų kokybę;

2.1.4. organizuoti MA-URI mokymus;

2.1.5. kelti ir palaikyti Asociacijos narių kvalifikaciją;

2.1.6. koordinuoti Asociacijos narių veiklą;

2.1.7. saugoti MA-URI principus ir vertybes;

2.1.8. atstovauti Asociacijos nariams ir jų interesams visuomeninėse, valstybinėse ir tarptautinėse organizacijose ir įstaigose;

2.1.9. bendradarbiauti su kitų šalių MA-URI asociacijomis ar kitomis MA-URI organizacijomis bei iniciatyvomis, susijusiomis su MA-URI;

2.1.10. remti įvairias savanorystės bei labdaros iniciatyvas, skirtas gyvenimo kokybei didinti, kurių imasi Asociacijos nariai;

2.1.11. vykdyti su aukščiau išvardintais asociacijos tikslais susijusią projektinę veiklą.

2.2. Asociacija gali užsiimti bet kokia teisės aktais nedraudžiama veikla, šiuose įstatuose nurodytų tikslų įgyvendinimui rengia projektus, gauna paramą, teikia paslaugas ir vykdo kitą veiklą bei naudojasi teisėmis, numatytomis šiuose įstatuose. 

MA-URI.LT asociacijos įstatus galima skaityti čia.

- - -

Su pagarba ir didele padėka mūsų mokytojams Katjai ir Hemiui.

MA-URI.LT asociacija